Joshua 1:1-2
Joshua 2:4
Joshua 2:4
Joshua 4:9
Joshua 7:16-26
Joshua 9:27;10:27
Joshua 10:12-14
Joshua 24:29