Joshua 9:27;10:27
Joshua 10:12-14
Exodus 3:5; Joshua 5:15
Joshua 24:29