Ecclesiastes 12:7
Psalm 90:10
Romans 2:5-6; Genesis 16:1; Deuteronomy 18:20-22
Proverbs 2:6-9
Hebrews 2:9
Ephesians 2:3-5
Genesis 2:7; 3:19
Romans 7:18-19
Ephesians 2:1-3
Matthew 12:30-32; Mark 3:28-30; Various Passages
Ecclesiastes 9:4-5; Psalm 49:14-19; Acts 2:25-26
Hebrews 4:12
James 4:2-3; Proverbs 22:6
1 John 1:9
James 1:14-16
Various Passages
1 Thessalonians 5:23
Various Passages
1 John 5:19
Various Passages. This is a major study.
Various Passages
Various Passages
Deuteronomy 32:39; 1 Samuel 2:6; Job 1:21; Psalm 37:18