1 Timothy 2:11-15
Deuteronomy 3:23-26
Amos 8:11
Exodus 3:10-12
Romans 12:1
1 Timothy 3:4-5; Titus 1:6
Luke 12:34, Revelation 2:1-6
Various Passages
Various Passages
Various Passages
Various Passages
Various Passages
Various Passages