Various Passages
Joshua 9:27;10:27
1 Sam 18:10
2 Sam. 6:3-8, 1 Chron. 13:6-12
2 Sam. 12:23
Judges 9:23, 1 Samuel 16:14-16, 18:10, 1 Kings 22:22
Judges 11:28-40
Judges 11:28-40
Judges 14:1-18
Joshua 24:29
Judges 16:29-30
1 Sam 1:1-15
1 Sam 3:3
1 Sam 13:14
1 Sam 16:7-10
1 Sam 30:1-6
2 Samuel 5:4; Leviticus 19:32
2 Samuel 12:22-23
2 Samuel 24:2, 1 Chr 21
1 Kings 9:10-13
Revelation. 2:18-29, 1 Kings 16:30-31
2 Kings 20:1-7
1 Kings 5-7; 1 Chronicles 28:11-20; 2 Chronicles 3-4
Various Passages
Various Passages
2 Chr 33:19
2 Chr 33:19
Nehemiah 8:8
Judges 6:36-40