Do apostles exist today? — How were apostles chosen?
No Passages
Acts 1:1-2
Acts 1:4-8
Acts 1:6-7
Acts 1:11-12
Acts 1:3-7; Revelation 20:1-6
Acts 2:17
Acts 1:18-19
Acts 1:18-19
Acts 2:19-20
Acts 2:36
Acts 2:37-38
Romans 3:29; Acts 21:39
Acts 2:38
Acts 2:38, Colossians 2:12, 1 Corinthians 1:13-17
Acts 3:14
Acts 4:7
Acts 4:12
Leviticus 11; Deuteronomy 14
Acts 6:7, 9:1-19
Acts 7:8; Romans 9:6-8
Acts 8:37
Acts 8:38
Acts 9:5
Acts 10:9-15
Acts 10:9-16
Acts 10:34
Acts 11:26; Matthew 10:24-25
Acts 13:33
Acts 13:4–14:26
Acts 16:6
Acts 15:36–18:22
Acts 17:11
Acts 18:22–21:17
Acts 19:1-7
Acts 19:4
Acts 20:7
Acts 20:7
Acts 20:28
Acts 1:15-22
Acts 21:17-18